Zajęcia socjoterapeutyczne

socjoterapia_lublinZajęcia socjoterapeutyczne adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży nie radzącej sobie z własnymi emocjami, mającej problemy z kontrolą zachowania, zamkniętej w sobie lub przejawiającej inne kłopotliwe zachowania. Ujawniają się one jako zaburzenia w relacjach:
dziecko – dorośli; dziecko – rówieśnicy; dziecko – zadanie; dziecko do samego siebie

Socjoterapia realizowana jest według określonego programu dla danej grupy, w cyklicznych spotkaniach służących realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Dzięki systematycznym spotkaniom i realizacji programu (cele edukacyjne), dzieci i młodzież nabywają umiejętności, które pozwalają im sprawniej funkcjonować społecznie i rodzić sobie z rożnymi problemami. Cele rozwojowe warunkowane są wiekiem uczestników. Najważniejsze są jednak cele terapeutyczne, które dostarczają uczestnikom korekcyjnych doświadczeń, stanowiących przeciwwagę dla doznanych urazów oraz doświadczeń kompensujących przeżycia deprywacyjne, blokujące rozwój. Zajęcia sprzyjają również odreagowaniu napięć emocjonalnych i są fundamentem w uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.

Zajęcia mają charakter spotkań grupowych, na które składają się rozmowy oraz odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Szczegółowe cele to:

 • wzajemne poznanie się, integracja grupy
 • ustalenie reguł i norm grupowych
 • wytworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa, wsparcia i empatii
 • budowanie więzi opartej na życzliwości, dobroci, serdeczności
 • rozpoznawanie emocji u siebie i innych
 • nabywanie umiejętności wyrażania uczuć
 • stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym
 • rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się
 • tworzenie wspólnych prac
 • odczuwanie radości z wykonanego zadania