Centrum Insignis wraz z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. W. Pola w Lublinie organizują nabór na studia podyplomowe o kierunku:

  • Edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.
  • W naszej ofercie dostępne wiele innych kierunków.

Zapisz się w Centrum Insignis ul. Żywnego 10 i odbierz dodatkowo voucher 150zł*.  Warunkiem uzyskania vouchera jest pobranie PODANIA z naszej strony (lub w recepcji) oraz  złożenie dokumentów aplikacyjnych w naszej placówce przy ul. Żywnego 10.

1. Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie funkcjonuje od 2000r.na podstawie decyzji MEN. WSSP ma takie same uprawnienia jak uczelnie państwowe. Kształci co roku blisko 2000 studentów na studiach stacjonarnych oraz ok. 1500 studentów na studiach podyplomowych. Współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i szkołami, posiada własną rozbudowaną bazę dydaktyczną, własne Centrum Fizjoterapii oraz Pracownię Umiejętności Pielęgniarskich. Od prawie 10 lat aktywnie pozyskuje środki unijne, organizując wymiany studenckie, zagraniczne praktyki, wprowadzając nowe specjalności i dodatkowe zajęcia dla studentów.

Adres Uczelni: ul. Choiny 2, 20-816 Lublin.

Adres strony internetowej Uczelni: www.wssp.edu.pl

Adres strony internetowej studiów podyplomowych WSSP: www.podyplomowestudia.eu

2. Czas trwania studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są 2- i 3-semestralne.

Do studiów 2-semestralnych zaliczają się kierunki:

– Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością,

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

– Organizacja Ochrony Zdrowia,

– Prawo pracy – kadry i płace,

– Zarządzanie oświatą,

– Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia,

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pozostałe kierunki, które realizujemy, są kierunkami 3-semestralnymi.

Wszystkie studia rozpoczynają się 01.03.2019r. i kończą 29.02.2020r.

Semestr I realizowany jest w okresie 01.03.2019r. – 30.06.2019r.

Semestr II realizowany jest w okresie 01.07.2019r. – 30.09.2019r.

Semestr III realizowany jest w okresie 01.10.2019r. – 29.02.2020r.

W semestrze II wakacyjnym, realizowane są zajęcia uzupełniające, w tym zajęcia w ramach bezpłatnych kursów.

3.Koszt studiów

Studia 2-semestralne kosztują 1.950,00 zł

Studia 3-semestralne kosztują 2.250,00 zł

Studia 3-semestralne w zakresie Integracji Sensorycznej kosztują 3.000 zł.

Przy studiowaniu 2 (bądź więcej) kierunków jednocześnie, przysługuje zniżka w wysokości 400 zł na każdym kierunku.

Zniżka 400 zł obowiązuje również dla absolwentów, którzy rozpoczynają od nowego roku nowy kierunek studiów

4. Dokumenty rekrutacyjne

Każdy student wypełnia i dostarcza:

– podanie na studia podyplomowe (2-stronne z oświadczeniem dot. danych osobowych na 2. stronie),

– umowę pomiędzy studentem a uczelnią (w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron),

– kserokopię dyplomu studiów wyższych.

5. Dokumenty rekrutacyjneTerminy zjazdów (harmonogram) i rozkład zajęć

– Terminy zjazdów (harmonogram) przesyłany jest z góry na cały semestr,

– Szczegółowe rozkłady zajęć z tematyką, wykładowcą i salą – przesyłane są w tygodniu przed danym zjazdem.

6. Obowiązki ustawowe i organizacja studiów

Studia podyplomowe prowadzone przez WSSP w Lublinie spełniają wymogi ustawowe Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668):

– studia trwają co najmniej 2 semestry i kończą się uzyskaniem min. 30 pkt ECTS. Nasze studia trwają 2 lub 3 semestry i kończą się uzyskaniem min. 60 pkt ECTS.

– wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów, kończą się egzaminem lub zaliczeniem (egzaminy semestralne ujmują zagadnienia z planu studiów),

– studenci składają pracę końcową,

– studenci studiów 3-semestralnych realizują program obowiązkowych praktyk (praktyki nie dotyczą studentów studiów 2-semestralnych).

7. Egzaminy

Egzaminy odbywają się na koniec I i III semestru tj. w czerwcu 2019r. oraz lutym 2020r.

Odpowiednio – do końca kwietnia 2019r. i do końca grudnia 2019r. – każdy student otrzyma drogą mailową zagadnienia egzaminacyjne, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, na przygotowanych przez Biuro Studiów Podyplomowych imiennych arkuszach egzaminacyjnych, opatrzonych w pieczęć Uczelni.

W dniu egzaminu z III semestru studenci składają:

– zatwierdzoną przez promotora pracę końcową,

– dokumentację dot. praktyk (jeśli dotyczy).

8. Praca końcowa

Na koniec III semestru (w dniu egzaminu) studenci składają pracę końcową.

Wytyczne do napisania pracy oraz wzór 1. strony pracy – studenci otrzymują drogą mailową po rozpoczęciu studiów.

Praca pisana jest pod okiem promotora i oceniana przez niego w formie recenzji. Listę z nazwiskami i adresami mailowymi promotorów (zatwierdzoną przez Władze Uczelni) studenci otrzymają drogą mailową do końca kwietnia 2019r.

Studenci kontaktują się z promotorem drogą mailową – jeżeli po 7 dniach od wysłania maila promotor nie będzie odpisywał – wówczas przekazują tą informację do Biura Studiów Podyplomowych (na adres sekretariat@podyplomowestudia.eu) i Biuro pomaga przyspieszyć kontakt.

9. Praktyki studenckie

Studenci studiów 3-semestralnych obowiązkowo realizują program praktyk, w wymiarze godzin wskazanym w dzienniczku praktyk dla każdego kierunku.

– w przypadku osób, które pracują/pracowały w danym zawodzie (zakres obowiązków jest/był tożsamy z zakresem studiów) – zwracają się z prośbą o zaliczenie praktyk, składając Zaświadczenie dot. zaliczenia praktyk.

– w przypadku osób, które nie pracują w danym zawodzie i nie wykonują na co dzień obowiązków tożsamych z zakresem kierunku studiów – realizują program praktyk na danym kierunku. Program praktyk wraz z ilością godzin znajduje się w dzienniczkach praktyk. Do odbycia praktyk konieczne może być również podpisanie umowy dwustronnej pomiędzy uczelnią a pracodawcą/instytucją, w której odbywają się praktyki.

Dokumentacja praktyk prowadzona jest na wzorach uczelnianych, które przesyłane są droga mailową do każdego studenta po rozpoczęciu studiów. Przesyłany jest wzór zaświadczenia, dzienniczka praktyk dla danego kierunku oraz wzór umowy dwustronnej.

Przykłady zaliczenia praktyk:

– student studiuje u nas kierunek „Chemia dla nauczycieli”, pracuje w szkole jako nauczyciel biologii i w ramach zastępstw prowadził/prowadzi zajęcia z chemii dla uczniów – może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie Zaświadczenia.

– student studiuje u nas kierunek „Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością”, pracuje/pracował w szkole/ośrodku terapii z dziećmi z niepełnosprawnością – może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie Zaświadczenia.

10. Zaświadczenia i faktury

Prośby o zaświadczenia (różnego typu) oraz prośby o faktury studenci składają drogą mailową na adres: sekretariat@podyplomowestudia.eu

– Zaświadczenia przesyłane są najpierw skanem na adres mailowy studenta, a następnie pocztą tradycyjną – listem poleconym na wskazany w podaniu adres do korespondencji.

– Faktury wystawiane są przez księgowość w ciągu kilku dni. Fakturę można wystawić maksymalnie w okresie do 3 miesięcy od dokonanej wpłaty. Dla wcześniejszych wpłat można wystawić jedynie zaświadczenie o dokonanej wpłacie.

Przykład:

– student wpłacił ratę w dn. 30.06.2018r., prośbę o fakturę złożył w dn. 18.08.2018r. – jest możliwość wystawienia faktury (okres 3 miesięcy jest zachowany).

– student wpłacił ratę w dn. 30.06.2018r., prośbę o fakturę złożył w dn. 08.10.2018r. – nie ma możliwości wystawienia faktury (okres powyżej 3 miesięcy), wystawione zostanie zaświadczenie o dokonanej wpłacie.

11. Kursy bezpłatne

Każdy student studiów podyplomowych WSSP w Lublinie otrzymuje w ofercie możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach:

– Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia – 4 dni zajęć.

– Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych – 1 dzień zajęć.

– Kurs Zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej – 1 dzień zajęć.

Każdy student może uczestniczyć w każdym kursie bądź w kilku wybranych. Potwierdzeniem udziału w kursie jest lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, którą każdy Ośrodek otrzymuje od Biura Studiów Podyplomowych.

W przypadku kursu Integracji Sensorycznej I stopnia – aby uzyskać certyfikat ukończenia kursu konieczna jest obecność na min. 3 z 4 dni zajęć.

12. Biuro Studiów Podyplomowych

Bezpośredni kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych:

– telefon: +48 733-462-462

– adres mailowy: sekretariat@podyplomowestudia.eu

– adres strony internetowej studiów podyplomowych WSSP: www.podyplomowestudia.eu

*voucher do wykorzystania na terapię, bądź szkolenia w Centrum Insignis.