Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mającym na celu terapia_pedagogicznaeliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Głównymi odbiorcami tej formy terapii są dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. z:

  • dysleksją
  • dysortografią
  • dysgrafią
  • dyskalkulią
  • bądź znajdujące się w grupie ryzyka tych zaburzeń.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. W ramach terapii podejmowane są takie działania jak:
1. stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;
2. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
3. eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Nasi terapeuci pracują m.in. w oparciu o takie metody jak:

  • Metoda leczniczo-pedagogiczna dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych
  • Metoda Dobrego Startu
  • Program rozwijający percepcję wzrokową
  • Metoda treningu czynności intelektualnych dla dzieci od lat 6
  • Terapia ręki

Terapia pedagogiczna warunkowania jest przestrzeganiem następujących zasad:
1. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego – pomaganie w przezwyciężeniu trudności oraz stosowanie odpowiednich zabiegów wychowawczych i psychoterapeutycznych w pracy indywidualnej i zbiorowej
2. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka – dotyczy to zarówno objętości materiału jak i jego przystępności dla dziecka, nie obowiązują tu żadne rygory czasowe
3. Zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności
4. Zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych
5. Zasada systematyczności – odpowiednia częstotliwość i systematyczność, dozowanie ćwiczeń w czasie
6. Zasada ciągłości i oddziaływania psychoterapeutycznego – w pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne mają rolę dominującą