Kurs bazowy: ABC autyzmu i Zespołu Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

wyposażenie uczestników szkolenia w podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:

1.     Autyzm i Zespół Aspergera w ICD-10, DSM-IV (kryteria diagnostyczne)
2.     Diagnoza nozologiczna
3.     Zaburzenia współwystępujące
4.     Funkcjonowanie psychospołeczne
5.     Komunikacja i interakcja
6.     Zachowania trudne i niepożądane
7.     Rokowania rozwojowe
8.     Przegląd strategii medycznych i terapeutycznych wspomagających funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Szkolenie przeznaczone dla:

rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/osStosowana analiza zachowania – teoria i praktyka. 3-modułowy kurs bazowy - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Uzyskanie podstawowych informacji z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

Treści:

MODUŁ 1 - TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

1.     Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
2.    Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
3.    Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4.    Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące
5.    Pomiar zachowań

MODUŁ 2 - TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

1.     Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
2.    Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
3.    Motywowanie do nauki i pracy
4.    Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
5.    Uczenie nowych umiejętności
6.    Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
7.    Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
8.    Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł 3 - PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

1.     Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna
2.    Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie
3.    Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji
4.    Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Szkolenie przeznaczone dla:
osób, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

CZAS TRWANIA:   48 godzin (podzielone na 2 weekendy)

CENA:                       1200 zł/os

 Wspomaganie i terapia rodziny dziecka z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

zapoznanie słuchaczy  z procesem diagnozy i metodami pracy terapeutycznej z rodziną dziecka autystycznego lub dziecka z inną niepełnosprawnością.

Treści:

1.    Zapoznanie słuchaczy z narzędziami i metodami diagnozy postaw rodzicielskich
2.    Zapoznanie z etapami i fazami jakie przechodzą rodzice dziecka niepełnosprawnego .
3.    Przekazanie wiedzy na temat metod i sposobów terapii i wsparcia rodziny w przebiegu długotrwałego procesu        przystosowania do problemów związanych  z wychowywaniem i współfunkcjonowaniem w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem
4.    Sposoby dostrzegania cech dysfunkcjonalności rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
5.    Profilaktyka rozpadu więzi, zapobieganie wypaleniu sił

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Intensywna interakcja z dzieckiem autystycznym fundamentem budowania procesu komunikacji - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwijaniu interakcji z dzieckiem autystycznym

Treści:

1.     Trudności komunikacyjne dzieci z autyzmem
2.    Założenia intensywnej interakcji
3.    Modele terapeutyczne oparte na intensywnej interakcji
4.    Tworzenie programu terapeutycznego
5.    Od interakcji do komunikacji

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji procesu wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem

Treści:

1.    Założenia procesu wczesnego wspomagania
2.    Na co trzeba zwracać szczególną uwagę w rewalidacji małego dziecka z autyzmem
3.    Wspomaganie rodziców i rodziny dziecka niepełnosprawnego
4.    Proces diagnozy – narzędzia
5.    Określenie priorytetów rewalidacyjnych
6.    Zajęcia indywidualne czy grupowe? – kiedy włączyć inne dzieci do wspólnych zajęć
7.    Model terapii eklektycznej we wczesnym wspomaganiu – propozycje strategii terapeutycznych, analiza wybranych    programów wczesnego wspomagania
8.    Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi

CZAS TRWANIA:   10 godzin (2 spotkania)

CENA:                       200 zł/os

 Strategie budowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na etapie przedszkolnym i szkolnym

Treści:

1.    Diagnoza wstępna specjalnych potrzeb dziecka
2.    Sposoby określania mocnych i słabych stron dziecka
3.    Cele tworzenia IPET dla dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera
4.    Działy IPET
5.    Rola i znaczenie współpracy specjalistów w realizacji IPET
6.    Dobór treści kształcenia – metody i techniki, dostosowania
7.    Dobór zajęć rewalidacyjnych – metody i techniki, dostosowania
8.    Sposoby ewaluacji IPET

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej – strategie edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z Zespołem Aspergera na róznych poziomach edukacyjnych

Treści:

1.     Zespół Aspergera (ZA) w ujęciu międzynarodowych klasyfikacji ICD-10, DSM-IV, DSM-V
2.     Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
3.     Zajęcia rewalidacyjne ucznia z ZA  -  analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji
4.     Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych
5.    Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - zasady tworzenia IPET, metody, techniki i formy pracy z uczniem z ZA, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
6.    Proces rewalidacji w ujęciu eklektycznym – możliwości zastosowania różnych metod  terapeutycznych.
7.     Zachowania trudne u uczniów z ZA – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać.
8.     Podejście modelowe do etyki zawodu nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania ucznia z ZA.

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Dziecko z autyzmem w szkole – strategie organizacyjne i metodyczne - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych ukierunkowanych na ucznia z autyzmem w szkole masowej lub specjalnej

Treści:

1.     Autyzm jako niepełnosprawność złożona
2.     Historia edukacji dzieci autystycznych w Polsce
3.     Przepisy prawne regulujące edukację ucznia autystycznego w szkole masowej i specjalnej
4.     Sposoby rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych
5.     Dostosowanie szkoły i klasy do potrzeb ucznia
6.     Przygotowanie uczniów zdrowych do wspierania ucznia z autyzmem na terenie klasy integracyjnej
7.     IPET – cele, założenia, sposoby ewaluacji
8.     Metody pracy edukacyjnej
9.     Metody pracy terapeutycznej
10.    Prewencja zachowań trudnych oraz wybrane metody radzenia sobie z zachowaniami trudnymi ucznia na terenie klasy

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami autystycznymi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:

1.     Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem
2.     Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem
3.     Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg. Tony Atwooda
4.     Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem
5.     Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć
6.     Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka autystycznego - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R w tworzeniu programów terapeutycznych dla dzieci autystycznych

Treści:

1.     Przeznaczenie narzędzia PEP-R
2.     Ogólne założenia dotyczące stosowania PEP-R
3.     Budowa skali rozwoju – analiza zadań i procedur realizacji oraz oceniania
4.     Budowa skali zachowania – analiza zadań i procedur realizacji oraz oceniania.
5.     Obliczanie wyników surowych
6.     Tworzenie profilu rozwojowego
7.     Analiza przypadków
8.     Wytyczne do programów terapeutycznych i edukacyjnych na podstawie wyników PEP-R

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi autystyczmi (do 8-9 roku życia) dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Trening umiejętności życiowych dla osób/dzieci z głębszą niepełnosprawnością - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do programowania i realizowana zajęć zwiększających samodzielność osób z głębszą niepełnosprawnością

Treści:

1.    Diagnoza umiejętności życiowych
2.    Tworzenie programu zajęć z treningu umiejętności życiowych
3.     Metody, techniki i formy pracy
4.     Sposoby generalizacji ćwiczonych umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz  z osobami autystycznymi nisko funkcjonującymi.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Trening teorii umysłu dla osób z autyzmem z Zespołem Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji zajęć rewalidacyjnych opartych na nauce teorii umysłu.

Treści:

1.    Rozwój teorii umysłu człowieka
2.    Przyczyny nieprawidłowego rozwoju w zakresie teorii umysłu u osób z ASD
3.    Deficyty teorii umysłu u osób z ASD
4.    Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu
5.    Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu: treningi umiejętności społecznych – przegląd metod
6.    Kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z ASD

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Wybrane metody i techniki behawioralne w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności stosowania różnych metod i technik behawioralnych sprzyjających efektywnej nauce osób niepełnosprawnych

Treści:

1.     Psychologia behawiorystyczna – założenia, prawa uczenia się człowieka
2.     Zasady stosowania wzmocnień
3.     Gospodarka żetonowa i system punktów
4.     Uczenie przez modelowanie i imitację
5.     Stosowanie systematycznej uwagi i aprobaty
6.     Praktyka pozytywna, autokorekcja i hiperkorekcja
7.     Łańcuchy zachowań
8.    Utrwalanie wyuczonych zachowań

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi w różnych placówkach i ośrodkach.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Jak bezpiecznie opanować nagły wybuch agresji u podopiecznego? (techniki samoobrony) - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do zastosowania procedur fizycznych (bezpiecznych dla dziecka) w sytuacji nagłego ataku agresji ze strony ucznia

Treści:

1.    Aspekty prawne samoobrony nauczyciela przed agresją ucznia
2.    Aspekty etyczne zastosowania procedur fizycznych
3.    Techniki samoobrony (szkolenie ma charakter praktyczny, udział w strojach sportowych)
4.    Sporządzenie dokumentacji po zastosowaniu interwencji
5.    Zasady tworzenia zespołów interwencyjnych w placówkach

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi zachowania agresywne

CZAS TRWANIA:   6 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Strategie ograniczające i eliminujące zachowania trudne osób niepełnosprawnych - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań trudnych oraz tworzenia optymalnych strategii redukujących

Treści:

1.     Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych – definicja, przejawy, przyczyny
2.     Medyczne uwarunkowania zachowań trudnych
3.     Modyfikacje środowiskowe
4.     Modyfikacje programowe
5.     Modyfikacje sensoryczne
6.     Stosowana analiza zachowania – procedura ABC, funkcje zachowań
7.     Strategie proaktywne behawioralne
8.     Strategie reaktywne behawioralne

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi przejawiającymi zachowania trudne (agresja, autoagresja, zachowanie uniemożliwiające naukę itp.), w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Wykorzystanie programu Board Maker w pracy z osobami mającymi trudności komunikacyjne - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu Board Maker do tworzenia pomocy komunikacyjnych z wykorzystaniem symboli PCS.

Treści:

1.     Budowa programu Board Maker
2.     Tablice komunikacyjne – założenia ogólne
3.     Analiza przypadku – budowa tablicy komunikacyjnej
4.     Możliwości wykorzystania własnych zdjęć, obrazów w tworzeniu tablic
5.     Modyfikowanie tablic z biblioteki
6.    Książka komunikacyjna
UWAGA: Warunkiem kwalifikacji do grupy jest posiadanie własnego laptopa w trakcie warsztatów oraz pendrive

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi niemówiącymi lub z trudnościami w komunikacji.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       180 zł/osAlternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobą/dzieckiem niepełnosprawnym - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych oraz do programowania oddziaływań w obszarze zwiększania komunikatywności podopiecznych z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną

Treści:

1.    Przegląd metod alternatywnych form komunikacji.
2.    Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji.
3.    Przegląd narzędzi wspomagających AAC.
4.    Budowanie pomocy do alternatywnych metod komunikacji.
5.    Praktyczne wykorzystanie narzędzi do AAC.

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi niemówiącymi lub z trudnościami w komunikacji.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 
Elementy metody integracji sensorycznej w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności realizacji zajęć rewalidacyjnych w oparciu o zasady teorii integracji sensorycznej

Treści:

1.     Zajęcia rewalidacyjne w szkole – metodyka
2.     Aspekt historyczny teorii integracji sensorycznej
3.    Teoria integracji sensorycznej
4.     Założenia teorii integracji sensorycznej
5.     Metoda integracji sensorycznej – na czym polega
6.     Uwarunkowania stosowania elementów SI w pracy rewalidacyjnej
7.     Uczenie się przez zmysły
8.     Symptomy zaburzonej integracji sensorycznej
9.     Podstawowe zaburzenia integracji sensorycznej
10.    Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci o zaburzonym rozwoju
11.     Praktyczne ćwiczenia wykorzystujące terapię SI
12.     Ocena efektów

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       200 zł/os

 Dziecko z zaburzeniami i trudnościami emocjonalnymi w szkole – profilaktyka i terapia - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do działań profilaktycznych i terapeutycznych ukierunkowanych na dzieci z trudnościami emocjonalnymi w szkole

Treści:

 1. Zaburzenia emocjonalne a trudności emocjonalne
 2. Zaburzenia emocjonalne – rodzaje, przyczyny, wczesne symptomy
 3. Trudności emocjonalne – rodzaje, przyczyny, wczesne symptomy
 4. Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych
 5. Diagnoza psycho-pedagogiczna trudności emocjonalnych
 6. Pierwsza pomoc na terenie szkoły
 7. Planowanie wsparcia i pomocy terapeutycznej

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Problemy wychowawcze to już przeszłość – metody i techniki pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi podopiecznych w różnym wieku

Treści:

1.  Trudności wychowawcze – definicje, etiologia, pierwsze symptomy
2. Profilaktyka trudności wychowawczych
3. Pierwsza pomoc na terenie placówki
4. Praca z rodziną
5. Budowanie krótkoterminowego i długoterminowego planu pomocowego dla dziecka i rodziny
6.  Wybrane metody i techniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       180 zł/os

 Jak pomóc dzieciom przejść przez rozwód rodziców - szczegóły, zapisy

Osoby prowadzące szkolenie

dr Małgorzata Artymiak

Psycholog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami w zakresie trudności w relacjach, kryzysów i rozwodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uwarunkowań dojrzałego funkcjonowania, autodeterminacji, motywacji wewnętrznej i komunikacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współpracuje z mediatorami w zakresie wsparcia małżonków w rozwodzie.

dr Marta Pawelec

Psycholog, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w poradnictwie oraz psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, w poradnictwie i terapii rodzin oraz w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jest współautorką programów profilaktycznych, adaptacyjno-integracyjnych, wychowawczych. Aktualnie realizuje we współpracy z innymi specjalistami następujące projekty badawczo-wdrożeniowe: „Program wzmacniania emocjonalno-społecznych kompetencji przedszkolaków jako odpowiedź na wymogi nowej podstawy programowej” oraz „Jak przejść przez rozwód? Wsparcie dzieci w sytuacji rozwodu rodziców”.

Cel szkolenia

Celem jest zapoznanie uczestników z metodami wsparcia dzieci i młodzieży na różnych etapach procesu rozwodowego pomiędzy rodzicami.

Treści

 1. Decyzja rozwodowa i jej konsekwencje dla dzieci
 2. Emocje w rozwodzie – emocje dorosłych i dzieci
 3. Rozwód z perspektywy dziecka – rozumienie sytuacji przez dziecko
 4. Sytuacja dziecka po rozwodzie
 5. Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i ich konsekwencje dla dzieci
 6. Wpływ rozwodu na sytuację szkolną dziecka
 7. Szkoła jako środowisko wspierające dziecko w sytuacji rozwodu - rola nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego
 8. Kompleksowość wsparcia w rozwodzie – pomoc terapeutyczna, psychiatryczna, wsparcie socjalne

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów i nauczycieli, rodziców

 

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       300 zł/os

 
Wysokowrażliwe dziecko – identyfikacja, cechy i wsparcie. - szczegóły, zapisy

Osoba prowadząca szkolenie

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 poziom), trenerem i psychoedukatorem Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jest przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki, by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Zawodowe zainteresowania to m.in. psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli wysokiej wrażliwości. Aktualnie przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości. Realizuje i jest autorką koncepcji międzynarodowego projektu E-MOTION. Potential of highlysensitivity (https://highlysensitive.eu).

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat wysokiej wrażliwości, dostarczenie narzędzi identyfikacji cechy, przygotowanie do pracy z dziećmi wysokowrażliwymi.

Treści

1. Wysoka wrażliwość, nadwrażliwość, wrażliwość przetwarzania sensorycznego, emocjonalność – wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wrażliwością – doniesienia z aktualnych badań
2. Ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego – przedstawienie i omówienie polskiej wersji Highly Sensitive Person Scale (a trakcie adaptacji) i dostępnych narzędzi do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci
3. Wysoka wrażliwość a zaburzenia DSM – z czym mylnie identyfikowana bywa wrażliwość
4. Od niemowlęctwa do wieku szkolnego – przejawy wysokiej wrażliwości u dzieci w różnym wieku
5. Kontinuum wrażliwości – „Mlecze, Tulipany i Orchidee” – jak wspierać wrażliwe dziecko
6. Praca z rodzicem i nauczycielem wysokowrażliwego dziecka

Szkolenie przeznaczone jest dla:

pedagogów, psychologów i nauczycieli, rodziców

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 300 zł

Termin: 25.04.2020.