Katecheza dla osób z autyzmem - szczegóły, zapisy

OPIS SZKOLENIA

„Autyzm jest poważnym zaburzeniem, które dotyka wszystkich sfer rozwoju dziecka. Brak odpowiednich mechanizmów rozwojowych utrudnia rozwój mowy i komunikacji, nie pozwala na prawidłowy rozwój rozumienia społecznego, uczestnictwa w interakcjach społecznych. Przez zaburzenie sensoryczne i zaburzenia wyobraźni utrudnia także doświadczenie świata. Występują również sztywne formy zachowań, stereotypie, echolalia”

Osoby z autyzmem potrzebują niestandardowych pomysłów na zajęcia dotyczące treści religijnej podczas których przekazywana wiedza będzie trafiała  do wszystkich kanałów sensorycznych traktowanych jako „klucze do doświadczenia świata i Boga”

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawić by nauka religii dla dzieci z autyzmem była jednocześnie przygodą i kontynuacją terapii, a one same przez stymulowanie podstawowych mechanizmów społeczno poznawczych

 • czuły się dobrze i bezpiecznie w grupie,
  • uczyły się tworzenia i dzielenia pola uwagi
  • uczestniczyły w naprzemiennych interakcjach społecznych oraz wymianie ról
  • uczyły się umiejętności odczytywania intencji
  • uczyły się umiejętności na śladowania i gestów

CELE SZKOLENIA

Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami opartymi na  terapii polisensorycznej i integracji sensorycznej oraz technikami aktywizacji osób z autyzmem. Poszerza wiedzę pedagogów specjalnych, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania  o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na doświadczeniu obecności Boga za pomocą dostępnych pomocy i rekwizytów  z życia codziennego dziecka z autyzmem.
Pozwala zapoznać się ze strategiami wygaszania trudnych i niepożądanych zachowań

PROGRAM

 1.  Co katecheta powinien wiedzieć o autyzmie, aby uniknąć frustracji? Czyli jak działa mózg autysty?
 • Podstawowe informacje o spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w Autyzmie.
 • Zaburzenia Teorii Umysłu.
 1. Dziwne i trudne zachowania autystów?

– Zapobieganie autostymulacjom.

-Wygaszanie  zachowań trudnych i niepożądanych.

 1. Jak dostosować środowisko i pomoce do potrzeb ucznia z autyzmem?
 • Strukturalizacja czasu i przestrzeni.
 • Tworzenie na lekcjach religii: wspólnego pola uwagi, wymiany ról, naśladowania, reakcji naprzemiennych poprzez elementy terapii grupowej i TUS (trening umiejętności społecznych).
 • Dostarczanie wielozmysłowej stymulacji za pomocą dostępnych na lekcjach religii pomocy, rekwizytów.
 1. Katecheta tłumacz i „dopowiadacz” ( albo przewodnik)  świata duchowego poprzez doświadczenie spraw życia codziennego
 • Przygotowanie do Sakramentów
 • Ciekawe lekcje związane z okresami Liturgicznymi
 • Prezentacja pomocy dydaktycznych
 • Propozycje zajęć – lekcja pokazowa

 

KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy

 • Zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi spektrum autyzmu
 • Poznają różne metody pracy z dzieckiem
 • Dowiedzą się, jak przedstawiać w sposób oparty na działaniu sprawy wiary, modlitwy i łaski

 

 

Prowadzący

Artur Sikorski, mgr psychologii, mgr teologii, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej i polisensorycznej, terapeuta ręki. Mieszka i pracuje w Warszawie. Posiada ukończone kursy licencyjne z zakresu terapii behawioralnej. Doświadczenie w prowadzeniu terapii zdobył pracując w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Młodzieży i Osób Dorosłych z Autyzmem prowadzonym przez Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz podczas rocznego stażu i współpracy z Fundacją Synapsis w Warszawie. Obecnie pracuje w Szkole Specjalnej dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem, gdzie od 13 lat jest nauczycielem religii. Prowadzi również terapię SI i terapię polisensoryczną; Przedszkolu integracyjnym „Małe Misie”; Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym „Krasnal”; Ośrodku terapii „Istota”.

 

Cena: 90 zł
Godzina: 9.00 - 16.00

 Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej - szczegóły, zapisy

PROGRAM

1.                  Biogram Petara Guberiny.

2.                  Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.

3.                  Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.

4.                  Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii.

5.                  Poliklinika SUVAG - charakterystyka funkcjonowania placówki. Strategie terapeutyczne.

6.                  Rytm fonetyczny - propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) - wszystkie samogłoski i większość spółgłosek.

7.                  Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.

8.                  Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.

9.                  Podsumowanie. Dyskusja.

 

 

 

Prowadzący:

Agnieszka Dziedzic  – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. W praktyce terapeutycznej i dydaktycznej wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

 

 

 

Koszt szkolenia: 470 zł
Godzina:
17.01.2020: 16.00 - 19.00     18.01.2020:9.00 - 16.00

 Uszkodzenia narządu słuchu – diagnoza i terapia logopedyczna - szczegóły, zapisy

PROGRAM

1. Narząd słuchu – anatomia i fizjologia.

2. Rozwój funkcji słuchowych.

3. Etiologie uszkodzeń narządu słuchu.

4. Charakterystyka obiektywnych i subiektywnych badań słuchu.

5. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.

6. Wywiad surdologopedyczny.

7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.

8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.

9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.

10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.

11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.

12. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.

13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
Komunikacyjnych (KSUK).

14. (C)APD – kryteria diagnostyczne, charakterystyka zaburzenia, wybrane metody terapii.

15. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne. Konstruowanie programów terapeutycznych.

16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.

17. Dyskusja.

 

Prowadzący:

Agnieszka Dziedzic  – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. W praktyce terapeutycznej i dydaktycznej wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

 

 

 

Koszt szkolenia: 350 zł
Godzina: 9.00 - 16.00

 Kurs bazowy: ABC autyzmu i Zespołu Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

wyposażenie uczestników szkolenia w podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:

1.     Autyzm i Zespół Aspergera w ICD-10, DSM-IV (kryteria diagnostyczne)
2.     Diagnoza nozologiczna
3.     Zaburzenia współwystępujące
4.     Funkcjonowanie psychospołeczne
5.     Komunikacja i interakcja
6.     Zachowania trudne i niepożądane
7.     Rokowania rozwojowe
8.     Przegląd strategii medycznych i terapeutycznych wspomagających funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Szkolenie przeznaczone dla:

rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/osStosowana analiza zachowania – teoria i praktyka. 3-modułowy kurs bazowy - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Uzyskanie podstawowych informacji z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

Treści:

MODUŁ 1 - TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

1.     Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
2.    Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
3.    Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4.    Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące
5.    Pomiar zachowań

MODUŁ 2 - TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

1.     Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
2.    Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
3.    Motywowanie do nauki i pracy
4.    Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
5.    Uczenie nowych umiejętności
6.    Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
7.    Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
8.    Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł 3 - PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

1.     Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna
2.    Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie
3.    Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji
4.    Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Szkolenie przeznaczone dla:
osób, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

CZAS TRWANIA:   48 godzin (podzielone na 2 weekendy)

CENA:                       900 zł/os

 VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności w posługiwaniu się narzędziem VB-MAPP do oceny umiejętności społecznych
i komunikacyjnych dzieci  z autyzmem i tworzenia programów terapeutycznych.

Treści:

MODUŁ 1

1.     Tradycyjne podejście do nabywania języka
2.     Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
3.     Funkcjonalna analiza języka Skinnera
4.     Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
5.     Mandy, takty
6.     Umiejętności echowe
7.     Umiejętności intrawerbalne
8.     Wieloelementowa kontrola bodźcowa
9.     Rola słuchacza
10.     VB-MAPP – rys historyczny
11.     Struktura narzędzia
12.     Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
13.     Zestawy pomocy

MODUŁ 2

1.     Dokonywanie oceny
2.     Wypełnianie wykresów
3.     Ocena barier
4.     Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
5.     Ocena gotowości do zmiany
6.     Podsumowanie

Szkolenie przeznaczone dla:
logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, certyfikowanych terapeutów behawioralnych oraz terapeutów w trakcie certyfikacji i innych profesjonalistów pracujących w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadających przynajmniej podstawowy zakres wiedzy na temat stosowanej analizy zachowania.

CZAS TRWANIA:   12 godzin

CENA:                       500 zł/os

 Wspomaganie i terapia rodziny dziecka z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

zapoznanie słuchaczy  z procesem diagnozy i metodami pracy terapeutycznej z rodziną dziecka autystycznego lub dziecka z inną niepełnosprawnością.

Treści:

1.    Zapoznanie słuchaczy z narzędziami i metodami diagnozy postaw rodzicielskich
2.    Zapoznanie z etapami i fazami jakie przechodzą rodzice dziecka niepełnosprawnego .
3.    Przekazanie wiedzy na temat metod i sposobów terapii i wsparcia rodziny w przebiegu długotrwałego procesu        przystosowania do problemów związanych  z wychowywaniem i współfunkcjonowaniem w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem
4.    Sposoby dostrzegania cech dysfunkcjonalności rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
5.    Profilaktyka rozpadu więzi, zapobieganie wypaleniu sił

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Pozytywne wspieranie zachowań – PBS (nowy model pracy w nurcie behawioralnym) - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności tworzenia innowacyjnego modelu pracy z osobami prezentującymi trudne zachowania wykorzystujący metody i strategie zaczerpnięte ze stosowanej analizy zachowania, z wyłączeniem metod awersyjnych (czyli karania i wygaszania)

Treści:

1.    Wszechstronna ocena funkcjonalna
2.    Tworzenie planu wsparcia: strategie proaktywne – które zapobiegają pojawianiu się zachowań trudnych (zmiany środowiskowe, nauczanie umiejętności, techniki behawioralne); strategie reaktywne – które pozwalają na szybką i bezpieczną kontrolę sytuacji w przypadku pojawienia się zachowania trudnego
3.    Realizacja planu wsparcia i oczekiwane rezultaty

Szkolenie przeznaczone dla:
certyfikowanych terapeutów behawioralnych oraz terapeutów w trakcie certyfikacji, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów i innych profesjonalistów pracujących w placówkach specjalnych dla osób autystycznych i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadających zaawansowaną wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania.

CZAS TRWANIA:   10 godzin (podzielone na 2 weekendy)

CENA:                       170 zł/os

 Intensywna interakcja z dzieckiem autystycznym fundamentem budowania procesu komunikacji - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwijaniu interakcji z dzieckiem autystycznym

Treści:

1.     Trudności komunikacyjne dzieci z autyzmem
2.    Założenia intensywnej interakcji
3.    Modele terapeutyczne oparte na intensywnej interakcji
4.    Tworzenie programu terapeutycznego
5.    Od interakcji do komunikacji

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji procesu wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem

Treści:

1.    Założenia procesu wczesnego wspomagania
2.    Na co trzeba zwracać szczególną uwagę w rewalidacji małego dziecka z autyzmem
3.    Wspomaganie rodziców i rodziny dziecka niepełnosprawnego
4.    Proces diagnozy – narzędzia
5.    Określenie priorytetów rewalidacyjnych
6.    Zajęcia indywidualne czy grupowe? – kiedy włączyć inne dzieci do wspólnych zajęć
7.    Model terapii eklektycznej we wczesnym wspomaganiu – propozycje strategii terapeutycznych, analiza wybranych    programów wczesnego wspomagania
8.    Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi

CZAS TRWANIA:   16 godzin (2 spotkania)

CENA:                       200 zł/os

 Strategie budowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na etapie przedszkolnym i szkolnym

Treści:

1.    Diagnoza wstępna specjalnych potrzeb dziecka
2.    Sposoby określania mocnych i słabych stron dziecka
3.    Cele tworzenia IPET dla dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera
4.    Działy IPET
5.    Rola i znaczenie współpracy specjalistów w realizacji IPET
6.    Dobór treści kształcenia – metody i techniki, dostosowania
7.    Dobór zajęć rewalidacyjnych – metody i techniki, dostosowania
8.    Sposoby ewaluacji IPET

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi autystycznymi.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej – strategie edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z Zespołem Aspergera na róznych poziomach edukacyjnych

Treści:

1.     Zespół Aspergera (ZA) w ujęciu międzynarodowych klasyfikacji ICD-10, DSM-IV, DSM-V
2.     Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
3.     Zajęcia rewalidacyjne ucznia z ZA  -  analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji
4.     Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych
5.    Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - zasady tworzenia IPET, metody, techniki i formy pracy z uczniem z ZA, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
6.    Proces rewalidacji w ujęciu eklektycznym – możliwości zastosowania różnych metod  terapeutycznych.
7.     Zachowania trudne u uczniów z ZA – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać.
8.     Podejście modelowe do etyki zawodu nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania ucznia z ZA.

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Dziecko z autyzmem w szkole – strategie organizacyjne i metodyczne - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych ukierunkowanych na ucznia z autyzmem w szkole masowej lub specjalnej

Treści:

1.     Autyzm jako niepełnosprawność złożona
2.     Historia edukacji dzieci autystycznych w Polsce
3.     Przepisy prawne regulujące edukację ucznia autystycznego w szkole masowej i specjalnej
4.     Sposoby rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych
5.     Dostosowanie szkoły i klasy do potrzeb ucznia
6.     Przygotowanie uczniów zdrowych do wspierania ucznia z autyzmem na terenie klasy integracyjnej
7.     IPET – cele, założenia, sposoby ewaluacji
8.     Metody pracy edukacyjnej
9.     Metody pracy terapeutycznej
10.    Prewencja zachowań trudnych oraz wybrane metody radzenia sobie z zachowaniami trudnymi ucznia na terenie klasy

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami autystycznymi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:

1.     Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem
2.     Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem
3.     Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg. Tony Atwooda
4.     Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem
5.     Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć
6.     Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka autystycznego - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R w tworzeniu programów terapeutycznych dla dzieci autystycznych

Treści:

1.     Przeznaczenie narzędzia PEP-R
2.     Ogólne założenia dotyczące stosowania PEP-R
3.     Budowa skali rozwoju – analiza zadań i procedur realizacji oraz oceniania
4.     Budowa skali zachowania – analiza zadań i procedur realizacji oraz oceniania.
5.     Obliczanie wyników surowych
6.     Tworzenie profilu rozwojowego
7.     Analiza przypadków
8.     Wytyczne do programów terapeutycznych i edukacyjnych na podstawie wyników PEP-R

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi autystyczmi (do 8-9 roku życia) dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Trening umiejętności życiowych dla osób/dzieci z głębszą niepełnosprawnością - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do programowania i realizowana zajęć zwiększających samodzielność osób z głębszą niepełnosprawnością

Treści:

1.    Diagnoza umiejętności życiowych
2.    Tworzenie programu zajęć z treningu umiejętności życiowych
3.     Metody, techniki i formy pracy
4.     Sposoby generalizacji ćwiczonych umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz  z osobami autystycznymi nisko funkcjonującymi.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Trening teorii umysłu dla osób z autyzmem z Zespołem Aspergera - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji zajęć rewalidacyjnych opartych na nauce teorii umysłu.

Treści:

1.    Rozwój teorii umysłu człowieka
2.    Przyczyny nieprawidłowego rozwoju w zakresie teorii umysłu u osób z ASD
3.    Deficyty teorii umysłu u osób z ASD
4.    Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu
5.    Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu: treningi umiejętności społecznych – przegląd metod
6.    Kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z ASD

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Program TEACCH w pracy z dzieckiem autystycznym - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przedstawienie modelu wsparcia dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera TEACCH.

Treści:

1.     Historia powstania i rozwój programu
2.     Cele i zadania programu
3.     Nauczanie ustrukturalizowane
4.     Indywidualne programy w oparciu o diagnozę funkcjonalną
5.     Wprowadzanie planów aktywności
6.     Procedury i metody stosowane w programie TEACCH
7.     Zasady tworzenia pomocy dydaktycznych

Szkolenie przeznaczone dla:

psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Wybrane metody i techniki behawioralne w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności stosowania różnych metod i technik behawioralnych sprzyjających efektywnej nauce osób niepełnosprawnych

Treści:

1.     Psychologia behawiorystyczna – założenia, prawa uczenia się człowieka
2.     Zasady stosowania wzmocnień
3.     Gospodarka żetonowa i system punktów
4.     Uczenie przez modelowanie i imitację
5.     Stosowanie systematycznej uwagi i aprobaty
6.     Praktyka pozytywna, autokorekcja i hiperkorekcja
7.     Łańcuchy zachowań
8.    Utrwalanie wyuczonych zachowań

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi w różnych placówkach i ośrodkach.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Jak bezpiecznie opanować nagły wybuch agresji u podopiecznego? (techniki samoobrony) - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do zastosowania procedur fizycznych (bezpiecznych dla dziecka) w sytuacji nagłego ataku agresji ze strony ucznia

Treści:

1.    Aspekty prawne samoobrony nauczyciela przed agresją ucznia
2.    Aspekty etyczne zastosowania procedur fizycznych
3.    Techniki samoobrony (szkolenie ma charakter praktyczny, udział w strojach sportowych)
4.    Sporządzenie dokumentacji po zastosowaniu interwencji
5.    Zasady tworzenia zespołów interwencyjnych w placówkach

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi zachowania agresywne

CZAS TRWANIA:   6 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Strategie ograniczające i eliminujące zachowania trudne osób niepełnosprawnych - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań trudnych oraz tworzenia optymalnych strategii redukujących

Treści:

1.     Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych – definicja, przejawy, przyczyny
2.     Medyczne uwarunkowania zachowań trudnych
3.     Modyfikacje środowiskowe
4.     Modyfikacje programowe
5.     Modyfikacje sensoryczne
6.     Stosowana analiza zachowania – procedura ABC, funkcje zachowań
7.     Strategie proaktywne behawioralne
8.     Strategie reaktywne behawioralne

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi przejawiającymi zachowania trudne (agresja, autoagresja, zachowanie uniemożliwiające naukę itp.), w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Wykorzystanie programu Board Maker w pracy z osobami mającymi trudności komunikacyjne - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu Board Maker do tworzenia pomocy komunikacyjnych z wykorzystaniem symboli PCS.

Treści:

1.     Budowa programu Board Maker
2.     Tablice komunikacyjne – założenia ogólne
3.     Analiza przypadku – budowa tablicy komunikacyjnej
4.     Możliwości wykorzystania własnych zdjęć, obrazów w tworzeniu tablic
5.     Modyfikowanie tablic z biblioteki
6.    Książka komunikacyjna
UWAGA: Warunkiem kwalifikacji do grupy jest posiadanie własnego laptopa w trakcie warsztatów oraz pendrive

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi niemówiącymi lub z trudnościami w komunikacji.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/osAlternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobą/dzieckiem niepełnosprawnym - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników do rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych oraz do programowania oddziaływań w obszarze zwiększania komunikatywności podopiecznych z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną

Treści:

1.    Przegląd metod alternatywnych form komunikacji.
2.    Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji.
3.    Przegląd narzędzi wspomagających AAC.
4.    Budowanie pomocy do alternatywnych metod komunikacji.
5.    Praktyczne wykorzystanie narzędzi do AAC.

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi niemówiącymi lub z trudnościami w komunikacji.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobą niepełnosprawną - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

zapoznanie słuchaczy  z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi stresowi i wypaleniu zawodowemu w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Treści:

1.    Pojęcie stresu i wypalenia zawodowego u opiekunów osób niepełnosprawnych
2.    Analiza czynników stresogennych
3.    Strategie profilaktyczne
4.    Psychologiczne mechanizmy obronne - co robić gdy już doświadczymy stresu i wypalenia zawodowego
5.     Strategia powrotu do zdrowia psychicznego

Szkolenie przeznaczone dla:

rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z osobami niepełnosprawnymi

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Socjoterapia w rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do realizacji zajęć socjoterapeutycznych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Treści:

1.     Proces przystosowania społecznego a niepełnosprawność intelektualna
2.     Metody i techniki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym na zajęciach socjoterapeutycznych
3.     Budowanie programu – diagnoza, wytyczanie celów zajęć, ewaluacja
4.     Przykładowe scenariusze zajęć

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami upośledzonymi w stopniu lekkim w różnych placówkach i ośrodkach.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Elementy metody integracji sensorycznej w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności realizacji zajęć rewalidacyjnych w oparciu o zasady teorii integracji sensorycznej

Treści:

1.     Zajęcia rewalidacyjne w szkole – metodyka
2.     Aspekt historyczny teorii integracji sensorycznej
3.    Teoria integracji sensorycznej
4.     Założenia teorii integracji sensorycznej
5.     Metoda integracji sensorycznej – na czym polega
6.     Uwarunkowania stosowania elementów SI w pracy rewalidacyjnej
7.     Uczenie się przez zmysły
8.     Symptomy zaburzonej integracji sensorycznej
9.     Podstawowe zaburzenia integracji sensorycznej
10.    Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci o zaburzonym rozwoju
11.     Praktyczne ćwiczenia wykorzystujące terapię SI
12.     Ocena efektów

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Dziecko z zaburzeniami i trudnościami emocjonalnymi w szkole – profilaktyka i terapia - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do działań profilaktycznych i terapeutycznych ukierunkowanych na dzieci z trudnościami emocjonalnymi w szkole

Treści:

 1. Zaburzenia emocjonalne a trudności emocjonalne
 2. Zaburzenia emocjonalne – rodzaje, przyczyny, wczesne symptomy
 3. Trudności emocjonalne – rodzaje, przyczyny, wczesne symptomy
 4. Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych
 5. Diagnoza psycho-pedagogiczna trudności emocjonalnych
 6. Pierwsza pomoc na terenie szkoły
 7. Planowanie wsparcia i pomocy terapeutycznej

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi w szkole – zasady postępowania, zalecenia do pracy edukacyjnej - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do pracy edukacyjnej i terapeutycznej ukierunkowanej na dzieci z padaczką oraz ze zmianami w lateralizacji emocjonalnej w szkole

Treści:

1.     Postacie padaczki dziecięcej, rodzaje napadów, przyczyny
2.     Zaburzenia psychiczne w padaczce
3.     Postępowanie w trakcie napadu epileptycznego
4.     Postępowanie edukacyjne wobec ucznia z padaczką
5.     Geneza zmian w lateralizacji
6.     Trudności szkolne dziecka leworęcznego
7.     Zalecenia do pracy edukacyjnej dla nauczycieli

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Problemy wychowawcze to już przeszłość – metody i techniki pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi podopiecznych w różnym wieku

Treści:

1.  Trudności wychowawcze – definicje, etiologia, pierwsze symptomy
2. Profilaktyka trudności wychowawczych
3. Pierwsza pomoc na terenie placówki
4. Praca z rodziną
5. Budowanie krótkoterminowego i długoterminowego planu pomocowego dla dziecka i rodziny
6.  Wybrane metody i techniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Kreatywne i mądre dziecko? – jak to osiągnąć? - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności planowania procesu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem personalistycznego podejścia do dziecka i jego potrzeb rozwojowych

Treści:

1.     Analiza czynników właściwego rozwoju dziecka
2.     Autoanaliza wychowawcy/rodzica
3.     Uczenie przez zmysły – podstawy kształtowania prawidłowej integracji sensorycznej

4.     Praktyczne sposoby realizacji celów według założeń integracji sensorycznej
5.     Behawioralne i poznawcze metody pracy z dzieckiem
6.     Proaktywne strategie zapobiegania problemom wychowawczym

Szkolenie przeznaczone dla:

rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Jak pracować z trudnym rodzicem? Perspektywa szkolna - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie nauczycieli do pracy nad trudnym rodzicem, wypracowanie wspólnej strategii działania wobec dziecka

Treści:

1.     Trudny rodzic czy trudny nauczyciel? – analiza sytuacji
2.     Rodzaje trudnych rodziców
3.     Założenia komunikacji z trudnym rodzicem
4.     Zasady współpracy i radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych
5.     Bezpieczny kontakt – procedury prawne

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju placówkach i ośrodkach

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Uczeń z ADHD w szkole – praktyczne wskazówki do pracy wychowawczo-rewalidacyjnej - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności realizacji zajęć rewalidacyjnych w oparciu o zasady teorii integracji sensorycznej

Treści:

1.    Przyczyny ADHD
2.     Objawy ADHD
3.     Organizacja otoczenia w klasie, przedszkolu
4.     Metodyka prowadzenia zajęć
5.     Zachowania trudne u dzieci z ADHD – sposoby ograniczania i eliminacji
6.     Medyczna strategia wspomagania rozwoju dzieci z ADHD
7.     Analiza scenariuszy zajęć dla dzieci z ADHD w różnych przedziałach wiekowych (przedszkole, szkoła)

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z ADHD w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce – strategie rewalidacyjne - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

przygotowanie specjalistów do pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z dysleksją i dyskalkulią

Treści:

1.    Dysleksja i dyskalkulia – narzędzia oceny ryzyka dzieci w wieku przedszkolnym, profilaktyka i wczesna interwencja
2.     Etiologia i przyczyny
3.     Systemy pomocy
4.     Wskazówki dla nauczycieli
5.     Kompleksowa pomoc dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce
6.     Zasady terapii pedagogicznej
7.     Modele oddziaływań terapeutycznych
8.     Formy terapii

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka lub z pełnoobjawowymi specyficznymi trudnościami w nauce.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       130 zł/os

 Praca z trudną klasą/uczniem – problem agresji i negatywizmu szkolnego. Wybrane metody i techniki pracy terapeutycznej (podejście kognitywno-behawioralne) - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudną klasą oraz z trudnym uczniem

Treści:

1.    Założenia podejścia kongnitywno-behawioralnego
2.     Diagnoza problemu i początek działań w szkole
3.     Procedura postępowania gdy problem z klasą/uczniem ma tylko jeden wychowawca (spotkania grupowe, umowa grupowa, działania integrujące grupę, indywidualne plany kontroli zachowania)
4.     Procedura postępowania gdy problem z klasą/uczniem ma wielu wychowawców lub wszyscy nauczyciele (działania zespołu, plan i jego fazy)

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:   10 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej - szczegóły, zapisy

Cel szkolenia:

Kształtowanie umiejętności prowadzenia warsztatów/zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem prześladowania

Treści:

1.    Zjawisko prześladowania w grupach dzieci i młodzieży
2.    Objawy i skutki prześladowania u ofiary
3.    Sposoby pomocy dziecku w sytuacjach bycia prześladowanym
4.    Prawne aspekty prześladowania

Szkolenie przeznaczone dla:

nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz rodziców.

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       150 zł/os

 Jak pomóc dzieciom przejść przez rozwód rodziców - szczegóły, zapisy

Osoby prowadzące szkolenie

dr Małgorzata Artymiak

Psycholog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami w zakresie trudności w relacjach, kryzysów i rozwodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uwarunkowań dojrzałego funkcjonowania, autodeterminacji, motywacji wewnętrznej i komunikacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współpracuje z mediatorami w zakresie wsparcia małżonków w rozwodzie.

dr Marta Pawelec

Psycholog, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w poradnictwie oraz psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, w poradnictwie i terapii rodzin oraz w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. Jest współautorką programów profilaktycznych, adaptacyjno-integracyjnych, wychowawczych. Aktualnie realizuje we współpracy z innymi specjalistami następujące projekty badawczo-wdrożeniowe: „Program wzmacniania emocjonalno-społecznych kompetencji przedszkolaków jako odpowiedź na wymogi nowej podstawy programowej” oraz „Jak przejść przez rozwód? Wsparcie dzieci w sytuacji rozwodu rodziców”.

Cel szkolenia

Celem jest zapoznanie uczestników z metodami wsparcia dzieci i młodzieży na różnych etapach procesu rozwodowego pomiędzy rodzicami.

Treści

 1. Decyzja rozwodowa i jej konsekwencje dla dzieci
 2. Emocje w rozwodzie – emocje dorosłych i dzieci
 3. Rozwód z perspektywy dziecka – rozumienie sytuacji przez dziecko
 4. Sytuacja dziecka po rozwodzie
 5. Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i ich konsekwencje dla dzieci
 6. Wpływ rozwodu na sytuację szkolną dziecka
 7. Szkoła jako środowisko wspierające dziecko w sytuacji rozwodu - rola nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego
 8. Kompleksowość wsparcia w rozwodzie – pomoc terapeutyczna, psychiatryczna, wsparcie socjalne

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów i nauczycieli, rodziców

 

CZAS TRWANIA:   8 godzin

CENA:                       250 zł/os

 
Wysokowrażliwe dziecko – identyfikacja, cechy i wsparcie. - szczegóły, zapisy

Osoba prowadząca szkolenie

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jest psychologiem, pracuje w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 poziom), trenerem i psychoedukatorem Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jest przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki, by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Zawodowe zainteresowania to m.in. psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli wysokiej wrażliwości. Aktualnie przygotowuje polską adaptację Highly Sensitive Person Scale – Skali do badania wrażliwości. Realizuje i jest autorką koncepcji międzynarodowego projektu E-MOTION. Potential of highlysensitivity (https://highlysensitive.eu).

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat wysokiej wrażliwości, dostarczenie narzędzi identyfikacji cechy, przygotowanie do pracy z dziećmi wysokowrażliwymi.

Treści

1. Wysoka wrażliwość, nadwrażliwość, wrażliwość przetwarzania sensorycznego, emocjonalność – wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wrażliwością – doniesienia z aktualnych badań
2. Ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego – przedstawienie i omówienie polskiej wersji Highly Sensitive Person Scale (a trakcie adaptacji) i dostępnych narzędzi do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci
3. Wysoka wrażliwość a zaburzenia DSM – z czym mylnie identyfikowana bywa wrażliwość
4. Od niemowlęctwa do wieku szkolnego – przejawy wysokiej wrażliwości u dzieci w różnym wieku
5. Kontinuum wrażliwości – „Mlecze, Tulipany i Orchidee” – jak wspierać wrażliwe dziecko
6. Praca z rodzicem i nauczycielem wysokowrażliwego dziecka

Szkolenie przeznaczone jest dla:

pedagogów, psychologów i nauczycieli, rodziców

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 250 zł

Termin: 25.04.2020.