Terapeutyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Od września 2016 roku przy Centrum Insignis działa bezpłatne**Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne.

Placówka  mieści się w dzielnicy Czechów przy ulicy Żywnego 10.
Zapisy do przedszkola trwają cały rok.
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Nasze przedszkole zostało założone z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi – w tym szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole terapeutyczne oferuje codzienną (od poniedziałku do piątku) opiekę wychowawczą, opiekuńczą oraz terapeutyczną w godzinach od 6.30 do 16.30.
Przedszkole powstało z potrzeby serca, pasji oraz pokory do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko autystyczne jak i inne niepełnosprawne ma w sobie chęć poznania świata i ludzi, trzeba jednak wiedzieć jak pomóc mu to osiągnąć.
Nasze terapeutyczne przedszkole opiera się na modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (z ang. PBS – Positive Behavior Support), co w zasadniczy sposób odróżnia nas od innych placówek tego typu (więcej w zakładce „założenia pracy terapeutycznej”).
W ramach opieki przedszkolnej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN dostosowaną do możliwości dziecka. Pracujemy w oparciu o program TEACCH. Blok terapeutyczny opiera się na indywidualnej i grupowej terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej. Dzieci z przedszkola będą mogły również realizować u nas zajęcia z wczesnego wspomagania (zajęcia bezpłatne – od stycznia 2017 r.). Warunkiem jest przedłożenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
Zajęcia są realizowane w małych, kameralnych grupach zapewniających dużą indywidualizację (maksymalnie do 4 dzieci w grupie). Małe grupy pozwalają również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej.
Sale przedszkolne uwzględniają specyficzne potrzeby sensoryczne i poznawcze dzieci. Wyraża się to w odpowiednio dobranej kolorystyce, meblach z układem koszyczkowym, starannie dobranych zabawkach i pomocach dydaktycznych. Opieramy się na strukturalizacji otoczenia czyli na przewidywalności miejsca, czasu, osób i zajęć. Służą nam do tego specjalne plany wizualne, które dostosowujemy do predyspozycji poznawczych dzieci. Duży nacisk kładziemy również na uczenie wizualne stanowiące funkcję kompensacyjną wobec zaburzonego myślenia werbalnego. Wszystko to sprawia, iż nasze dzieci bardzo szybko akceptują przedszkole, czują się w nim bezpiecznie i otwierają się na świat.

Integralną częścią przedszkola są w pełni wyposażone sale terapeutyczne oferujące:

  • terapię logopedyczną i treningi komunikacyjne
  • terapię integracji sensorycznej
  • fizjoterapię
  • terapię ręki
  • terapię zaburzeń jedzenia
  • terapię ogólnorozwojową
  • treningi umiejętności społecznych i wiele innych.

Bliskość naszego Centrum (organ prowadzący przedszkole) sprawia, że dzieci są otoczone codzienną opieką wykwalifikowanych terapeutów: psychologów, pedagogów, terapeutów SI, fizjoterapeutów, specjalistów AAC i logopedów.
Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, którego fundamentem jest rzetelna diagnoza funkcjonalna. Ewaluacja programowa dokonywana jest co pół roku, zaś co trzy miesiące dokonywana jest ocena postępów dziecka na podstawie kart rozwojowych. Na tej podstawie nasz zespół specjalistów dobiera właściwe rodzaje terapii, treści programowe oraz metody pracy. Dzięki terapeutycznemu charakterowi naszego przedszkola, zajęcia terapeutyczne realizowane są codziennie.
Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi jak i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Stanowimy zgrany zespół, dla którego szczęście, radość dziecka niepełnosprawnego jak i jego rodzica stanowią najwyższą wartość.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 rozpoczynamy od maja 2016 r.

** Rodzice pokrywają wyłącznie koszty związane z wyżywieniem dzieci, koszty dwóch wyprawek w ciągu roku szkolnego oraz ubezpieczenia dziecka.